Přihláška na lyžařský tábor Maxov

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Vyberte turnus
Turnus
Účastník
Pohlaví
Včetně lomítka
Objednávající – rodič nebo zákonný zástupce dítěte
Bez mezer
Nevyplňujte, pokud je adresa stejná jako u účastníka
Kontakt na druhého rodiče či příbuzného
Bez mezer
Fakturační údaje

Pokud Vám tábor proplácí zaměstnavatel z FKSP, uveďte prosím fakturační údaje. Faktura bude odeslána poštou přímo plátci pobytu a v kopii na Váš email.

Další údaje, které musí faktura dle podmínek zaměstnavatele obsahovat
Doprava
Výuka
Zaměření výuky
Úroveň
Garance vrácení peněz při storno pobytu

V případě zrušení tábora se Agentura7.cz zavazuje dostát storno podmínek, které naleznete zde: Garance vrácení uhrazené ceny tábora při storno pobytu (.pdf). Cena za Garanci činí 190 Kč.

Anketa
Jak jsi nás našel/našla?

Všechny odpovědi budou slosovány o výběr dvou volitelných aktivit zdarma.

Všeobecné podmínky

Společnost Agentura7.cz s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen “poskytovatel“) pro zabezpečení služeb souvisejících s organizací dětských táborů a rekreací (dále jen „táborů“) vydává tyto Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích (dále jen „podmínky“).

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, v případě nezletilého dítěte jeho zákonným zástupcem (dále jen „zákazník“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Poskytovatel si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněna ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění tábora, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas.

2. Přihlášení na tábor a potvrzení účasti

2.1. K účasti na táboře se zákazník může přihlásit jen prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Řádně vyplněná přihláška doručená poskytovateli je pro zákazníka závazná. Zákazník odesláním přihlášky vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínka účasti na dětských táborech a rekreacích. Za odmítnutí přihlášky se považuje její nepotvrzení poskytovatelem.

2.2. Přihlášku lze poskytovateli odeslat:

 1. poštou na poštovní adresu poskytovatele, uvedené na přihlášce

b) prostředky komunikace na dálku v podobě on-line formuláře umístěného na webových stránkách Agentura7.cz.

2.3. Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami účasti.

2.4. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytnutí služeb – dále jen „smlouvy“) vzniká okamžikem, kdy potvrzení přihlášky poskytovatelem spolu se zálohovou fakturou je doručeno zákazníkovi (poštou nebo na mailovou adresu zákazníka).

3. Úhrada

3.1. Celková cena tábora je splatná 15 dní před termínem nástupu na tábor. Záloha ve výši 1500,- Kč je splatná ke dni splatnosti uvedeném na zálohové faktuře, splatnost faktury činí zpravidla 7 dní od jejího vystavení. Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat poskytovatele i o splatnost jinou.

3.2. Po uhrazení zálohové faktury zákazníkem vystaví poskytovatel fakturu na doplatek ceny tábora včetně vyúčtování zaplacené zálohy.

3.3. V případě, že zákazník zaplatí poskytovateli za stejný tábor vícekrát, je zákazník povinen tuto skutečnost poskytovateli písemně oznámit a doložit ji kopiemi platebního dokladu. Poskytovatel vrátí zákazníkovi rozdíl snížený o vynaložené náklady (např. poštovné) bez zbytečného odkladu.

3.4. Při prodlení s platbou zálohové nebo konečné faktury je zákazník povinen zaplatit poskytovateli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení. Při bezhotovostní platbě se za den úhrady považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet poskytovatele.

4. Rozsah služeb

Pro rozsah služeb je závazný rozpis uvedený ve smlouvě.

a) Délka akce je určena termíny a časy uvedenými ve smlouvě.

b) Cena zahrnuje služby, které jsou pro dané akce vyjmenovány (týká se i příplatkových aktivit). Za nevyužití služeb zákazníkem se náhrada neposkytuje.

c) Z účasti na táboře nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást tábora výslovně stanovené ve smlouvě.

5. Změny služeb

a) Poskytovatel je oprávněna provést změny sjednaných služeb tj. měnit dobu konání tábora, změnit jeho program, trasu, druh dopravy, objekt ubytování apod. a to v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které poskytovateli brání poskytnout služby.

b) V případe, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiné ubytovací kapacitě, uskuteční se ubytování v objektu stejné kategorie. Další nároky vůči poskytovateli jsou vyloučeny.

c) Změny sjednaných služeb je poskytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví.

d) Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do pěti dnů od obdržení oznámení o změnách služeb od smlouvy písemně odstoupit.

e) Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany zákazníka.

6. Zrušení tábora ze strany zákazníka, změna smlouvy

a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s poskytovatelem kdykoliv před odjezdem na tábor. Zrušení tábora musí být provedeno písemně doručením poskytovateli na jeho poštovní adresu nebo elektronicky doručením na e-mailovou adresu.

b) Pro určení doby zrušení je rozhodující doručení oznámení o zrušení tábora na poštovní nebo elektronickou adresu poskytovatele.

c) Poskytovatel má právo na stornovací poplatky z ceny tábora při zrušení smlouvy nebo při nenastoupení na tábor. Stornovací poplatky se účtují za každého zákazníka ve výši:

- 300,- Kč za osobu při zrušení více než 35 dnů před nástupem,

- 30% při zrušení mezi 35. - 10. dnem včetně před datem nástupu,

- 70% při zrušení mezi 9. - 4. dnem včetně před nástupem na tábor,

- 100% při zrušení od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor.

d) Za podstatnou změnu smlouvy, tj. změna termínu odjezdu a změna ubytovací kapacity, zaplatí zákazník paušální poplatek 200,- Kč / os.

e) Zákazník je oprávněn písemně oznámit poskytovateli, nejpozději ve lhůtě 5 dnů před nástupem, že se táboru místo přihlášeného zákazníka zúčastní jiná osoba (dále jen „náhradník“). Náhradník musí též splňovat předpoklady pro zákazníka akce. Dnem doručení písemného oznámení o změně zákazníka spolu s řádně vyplněnou přihláškou k účasti na táboře poskytovateli se náhradník stává zákazníkem. Původní zákazník a náhradník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny tábora a nákladů v paušální výši 300,- Kč, vzniklých poskytovateli v souvislosti se změnou zákazníka.

7. Změna a zrušení příplatkové aktivity

Zákazník je oprávněn změnit nebo zrušit příplatkovou aktivitu kdykoliv před nastoupením na tábor. Storno nebo změna příplatkové aktivity objednané společně s táborem je považováno za změnu smlouvy. Za vystavení změněné smlouvy a faktury je zpoplatněno paušální částkou 100,- Kč.

Po nástupu na tábor lze příplatkovou aktivitu změnit pouze na příplatkovou aktivitu v cenově stejné, nebo vyšší hladině.

8. Pojistné

Za příplatek je možno sjednat cestovní pojištění zákazníka na storno táboru, trvalé následky a smrt následkem úrazu. Toto cestovní pojištění není součástí ceny táboru (není-li ve smlouvě uvedeno jinak).

9. Zrušení tábora ze strany poskytovatele

Poskytovatel může před nástupem na tábor odstoupit od smlouvy nebo po nástupu na tábor smlouvu vypovědět v následujících případech:

a) v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem ve smlouvě

b) v důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

c) V případě nenaplnění minimálního počtu zákazníku, tj. alespoň 30 osob na tábor.

d) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku ceny tábora déle jak 7 dní od data splatnosti uvedeného na příslušných fakturách. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny tábora méně jak 7 dní, ale zároveň již nastal den nástupu na tábor, může poskytovatel odmítnout plnění do doby zaplacení dlužné částky na účet poskytovatele.

10. Vyloučení zákazníka z tábora

10.1. Poskytovatel má právo vyloučit zákazníka z tábora v průběhu trvání akce z následujících důvodů:

a) zhorší-li se zdravotní stav zákazníka tak, že léčení nebude možné (dle úvahy zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních zákazníků (zejména infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoc či úraz, apod.),

b) pokud zákazník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním zákazníkům, anebo pokud nebude respektovat řád akce a pokyny výchovných pracovníků.

10.2. V případě vyloučení zákazníka z výše uvedených důvodů hradí vyloučený zákazník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu na táboře (např. sankce hrazené poskytovatelem třetím stranám). Poskytovatel v těchto případech nevrací alikvotní část ceny akce ani případných dalších zákazníkem uhrazených služeb a nelze použít storno pojištění.

10.3. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na táboře nezletilého dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte zákonnému zástupci pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména náklady na cestovné dítěte i výchovného personálu).

11. Vyloučení odpovědnost poskytovatele

Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení nezletilého dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje zdravotní způsobilost k programu na táboře. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka nese výhradně sám zákazník. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou na akci vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektronika.

12. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace.

b) V průběhu tábora je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pro uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch plnění podepsané zástupcem poskytovatele. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace tábora musí být uplatněna písemně u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení tábora.

13. Závěrečná ustanovení

a) Vyplněním a podpisem  přihlášky (návrhu smlouvy) zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

b) Poskytovatel ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž není vydavatelem.

c) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro potřeby poskytovatele, a to výhradně za účelem zasílání nabídek dětských táborů a rekreací a tělovýchovných akcí pořádaných poskytovatelem.

d)Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál poskytovatele, který byl zákazníkovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení akce uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost smlouva.

e) V případě, že bude smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, ve smyslu § 54 Občanského zákoníku není možné použít ustanovení § 53 odst. 2 až 9 a § 53a Občanského zákoníku, zejména tedy odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Platební podmínky

 • Platbu proveďte poštovní poukázkou A na konto Agentura7.cz – UniCredit Bank 1387437198/2700. Vyplní se pouze jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
 • Převodním příkazem na konto Agentura7.cz - UniCredit Bank 1387437198/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
 • Vkladem na účet Agentury7.cz UniCredit Bank 1387437198/2700 na kterékoli pobočce UniCredit Bank jako variabilní symbol používejte číslo faktury
 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto Agentury7.cz (UniCredit Bank 1387437198/2700), v tomto případě se neplatí záloha.

U veškerých plateb prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Agentura7.cz se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora a pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Termín plateb

Zálohu 1500 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky. Doplatek proveďte nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1000 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1500 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 2500 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 100 % ceny tábora
 • Zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů: storno poplatek 500 Kč (nutný doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: storno poplatek 100 % z ceny tábora (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 100 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: storno poplatek 100 % z ceny tábora
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Garance vrácení peněz při storno pobytu

(pro klienty, kteří využili příplatek 190,-Kč - garance storna při objednání tábora)

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 750 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1250 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 2000 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity
 • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč

Způsob vrácení plateb

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu (postačí i e-mailem). Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Agentura7.cz si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 1. 5. 2023.

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Lyžařský tábor Agentury7

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Maxov

RS Varvažov

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník